Privacyverklaring

Toepassing 
De onderstaande voorwaarden van deze privacyverklaring hebben betrekking op de website Het-kind-regelt-de-echtscheiding.nl en alle onderdelen daarvan. De beheerder van deze website verwerkt gegevens die te herleiden zijn naar personen (gegevens waarmee personen te identificeren zijn). Met deze zogeheten ‘persoonsgegevens’ wordt zorgvuldig en strikt vertrouwelijk omgegaan. Daarnaast vindt verwerking van de verkregen persoonsgegevens plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door deze website te raadplegen of gebruik te maken van andere diensten van de beheerder van deze website, gaat u ermee akkoord dat deze privacyverklaring van toepassing is uw persoonsgegevens die door de beheerder van deze website zijn verwerkt.

Persoonsgegevens
De beheerder van deze website verzamelt en verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

1.
Gegevens die u rechtstreeks aan de beheerder van deze website verstrekt via bijvoorbeeld het contactformulier, de e-mail, de post, de telefoon en/of een persoonlijk contact (bespreking, bijeenkomst, etc.)

 • Identificatie- en contactgegevens, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum (leeftijd), geboorteplaats, nationaliteit, (post)adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens met betrekking tot uw ervaring op onze website of de op uw verzoek geleverde diensten, zoals klachten, opmerking, suggesties en feedback;
 • Alle andere gegevens die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld worden met de beheerder van deze website.

 

2.
Gegevens die u aan de beheerder van deze website verstrekt door het gebruik van deze website. Hiermee worden bedoeld de gegevens van het apparaat dat u gebruikt tijdens het raadplegen van deze website, zoals het IP-adres, het surfgedrag op deze website (bezoeken aan de website, bezochte webpagina’s, zoekopdrachten c.q. zoekgeschiedenis, etc.) en alle andere gegevens die u zelf invoert op deze website.

3.
Gegevens van u uit andere bronnen die te verkrijgen zijn door de beheerder van deze website. Hiermee worden onder meer bedoeld de gegevens die u op social media (Facebook, LinkedIn, Instagram, etc.) en alle andere openbare bronnen heeft gepubliceerd, maar ook gegevens die verstrekt worden door personen. Het gebruik van deze bronnen vindt door de beheerder van deze website plaats met inachtneming van de regels en voorkeurinstelling van de betreffende aanbieders.

Toepasbaarheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op

 • Cliënten van de beheerder van deze website;
 • Potentiële cliënten die met de beheerder van deze website contact heeft gelegd of wil leggen;
 • Bezoekers van deze website;
 • Ontvangers van e-mails van de beheerder van deze website;
 • Alle andere personen die contact opnemen met de beheerder van deze website of van wie hij persoonsgegevens verwerkt.

 

Doeleinden
Uw persoonsgegevens kunnen door de beheerder van deze website voor één of meer van de onderstaande doeleinden worden verzameld en verwerkt.

 • Het uitvoeren van een overeenkomst, waarin ons de opdracht is gegeven tot het leveren van juridische diensten;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Het verstrekken van informatie waar u zelf om heeft gevraagd;
 • Het voor u aanvragen/verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
 • Het onderhouden en verbeteren van de aangeboden informatie op deze website, de eventuele aangeboden producten en/of diensten, alsook de beveiliging daarvan;
 • Het onderhouden en evalueren van persoonlijk contact;
 • Het uitvoeren van gerichte marketingacties die als doel hebben u van relevante informatie te kunnen voorzien;
 • Het bijhouden van gebruikersstatistieken, waaronder met name het surfgedrag op deze website (aantallen bezoekers, duur van het bezoek, bezochte webpagina’s en het klikgedrag). Deze statistieken hoeven niet per se herleidbaar te zijn tot individuele personen;
 • Andere specifieke doeleinden waarvoor apart toestemming gevraagd kan worden.

 

Rechtsgronden
De beheerder van deze website verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één of meer van de onderstaande rechtsgronden.

 • Uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken voor één of meer van de hierboven vermelde doeleinden. De gegeven toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken. De intrekking wijzigt echter niets in de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgegevens die op basis van de toestemming vóór de intrekking zijn verwerkt. Bij het niet geven of intrekken van toestemming, kan het voorkomen dat de beheerder van de website uw belangen niet of niet behoorlijk kan behartigen;
 • De uitvoering van een overeenkomst tot het verlenen van juridische diensten of in de aanloop tot het sluiten van de hiervoor bedoelde overeenkomst;
 • Een wettelijke verplichting op grond waarvan de beheerder van deze website persoonsgegevens moet verwerken;
 • Een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van uw contactgegevens voor het uitnodigen voor persoonlijk contact, het onder uw aandacht brengen van nieuws, de bescherming van de financiële belangen, de verbetering van de dienstverlening en de beveiliging van de systemen.

 

Bewaring
De beheerder van deze website bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden als waarvoor zij worden verzameld en verwerkt, tenzij er een wettelijke plicht op de beheerder van de website rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Indien gewenst kunnen de persoonsgegevens ook met uw toestemming langer worden bewaard ten behoeve van bijvoorbeeld toekomstige dienstverlening. Deze persoonsgegevens worden dan ook alleen voor de door u bepaalde doeleinden gebruikt.

Gegevensdeling met derden
De beheerder van deze website deelt slechts uw persoonsgegevens met derden als dat wettelijk verplicht is en/of volgt uit een gerechtelijke uitspraak en/of dat in overeenstemming is met deze privacyverklaring. Bij het laatste kunt u denken aan de situatie waarin het delen van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een opdracht. In die situatie behoren onder derden bijvoorbeeld de personen die betrokken zijn bij de opdracht, zoals degene met wie u een geschil heeft en/of zijn of haar belangenbehartiger. Wij zullen in dergelijke gevallen alleen persoonsgegevens delen nadat wij dit met u hebben afgestemd.

De beheerder van deze website kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in opdracht van de beheerder van deze website persoonsgegevens verwerken. Deze persoonsgegevens worden aan deze derden verstrekt op basis van het ‘need to know’ principe.

Minderjarigen jonger dan 16 jaar
De beheerder van deze website verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd. Deze toestemming is vereist om de rechten met betrekking tot de persoonsgegevens van de minderjarige uit te oefenen.

Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal de beheerder van deze website zo snel mogelijk na kennisname daarvan de persoonsgegevens wissen uit haar bestanden.

Rechten
Ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt u op basis van de wet een aantal rechten uitoefenen. Dit betreffen de onderstaande rechten.

Inzage:
U heeft het recht om uw gegevens in te zien. Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u hebben verwerkt, welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt, voor welke doeleinden wij dat hebben gedaan, met wie de persoonsgegevens zijn gedeeld, hoe lang die persoonsgegevens naar verwachting nog zullen worden opgeslagen en welke overige rechten u heeft. Desgevraagd kunt u voor eigen rekening een kopie van de persoonsgegevens ontvangen.

Verbetering of aanvulling:
Indien de persoonsgegevens onjuistheden of onvolledigheden bevatten, dan heeft u het recht de beheerder van de website te verzoeken om die te verbeteren of aan te vullen. In een gemotiveerde reactie zal hij al dan niet overgaan tot verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens.

Gegevenswissing:
U heeft in één van de onderstaande gevallen het recht de beheerder van de website te verzoeken om uw persoonsgegevens in zijn systeem te wissen.

 • De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt;
 • Uw toestemming tot het verder verwerken van persoonsgegevens trekt u in en er is ook geen andere grondslag voor verwerking meer;
 • U maakt een gemotiveerd bezwaar en er is geen dringende reden om uw bezwaar niet te respecteren;
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Wissen is wettelijk verplicht

 

Beperking van verwerking:
Indien de persoonsgegevens onjuistheden of onvolledigheden bevatten, dan heeft u het recht om de beheerder van de website te verzoeken om de verwerking te beperken zolang de beheerder van de website uw verzoek in behandeling heeft. Dit recht geldt ook als u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt of deze niet meer nodig zijn, of als u bezwaar tegen verwerking daarvan heeft gemaakt. Na ontvangst van uw verzoek zullen de gegevens alleen nog worden verwerkt na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen.

Overdracht digitale data:
Indien u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt in gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat en de beheerder van deze website uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van de overeenkomst heeft verwerkt, heeft u het recht om een kopie van die gegevens te vragen.

Bezwaar:
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek zal de verwerking van uw persoonsgegevens worden gestaakt, tenzij er gewichtige redenen zijn die zwaarder wegen dan uw belang, rechten en vrijheden.

Hyperlinks c.q. verwijzingen
Op deze website kunnen hyperlinks c.q. verwijzingen naar websites van derden, hierna: ‘derden-websites’ worden aangeboden. De informatie op derden-website wordt enkel aangeboden en bijgehouden door derden. De beheerder van deze website heeft daar geen controle over. Indien u gebruik maakt van voormelde hyperlinks c.q. verwijzingen, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt door de desbetreffende verwerkingsverantwoordelijke van die website. Deze verwerkingsverantwoordelijke kunnen een eigen privacyverklaring en -beleid hebben De beheerder van deze website is daarvoor niet verantwoordelijk. U wordt daarom aanbevolen de privacyverklaring en -beleid op de derden-websites te raadplegen. 

Uitoefening van uw rechten
U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door uw verzoek of bezwaar indienen bij de beheerder van deze website via het contactformulier of de mail. Deze vindt u op de contactpagina. U ontvangt binnen vier weken een reactie, tenzij aan u wordt medegedeeld dat er een langere termijn nodig is. Om er zeker van te zijn dat het verzoek of bezwaar door u is ingediend, wordt verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Klachten
Naast de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bij klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens ook een klachtenprocedure starten bij de toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Toepasselijk recht
Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen verband houdend met deze privacyverklaring zullen bij uitsluiting beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht.

Wijzigingen
De beheerder van deze website behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op deze website, waaronder de inhoud van deze privacyverklaring, op ieder moment te wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U wordt daarom aanbevolen om de privacyverklaring op deze webpagina regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Opmerkingen en vragen
Voor opmerkingen en/of nadere vragen omtrent deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via de contactpagina.